Projekty UE

Wsparcie utrzymania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa KART spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w sytuacji znaczącego spadku obrotów na skutek COVID-19

Wartość projektu                                                237 342,51 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                        237 342,51 PLN

stopka


fotowoltaika_nagłówek

Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania

i wykonania prototypów dwóch nowych produktów do zastosowania w branży spożywczej 

Cele projektu

 • Realizacja prac badawczych
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty
 • Rozwój działalności B+R

Planowane efekty

 • Wzrost innowacyjności firmy
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wprowadzenie na rynek nowych produktów

Wartość projektu                                             1 430 326,52 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                        692 006,85 PLN

ue2


fotowoltaika_nagłówek

Budowa pomieszczeń dla działu B+R dedykowanych do prowadzenia 

działalności badawczej i rozwojowej przez przedsiębiorstwo KarT 

Cele projektu

 • Budowa powierzchni dla działu B+R
 • Zakup wyposażenia do działu B+R
 • Realizacja prac badawczych nad nowymi produktami
 • Rozwój działalności B+R

Planowane efekty

 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost konkurencyjności firmy
 • Wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów

Wartość projektu                                             2 390 539,26 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                         833 969,62 PLN

ue2


fotowoltaika_nagłówek

       Realizacja prac rozwojowych w celu wdrożenia nowego asortymentu produktów

Cele projektu

 • Realizacja prac badawczych
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty
 • Rozwój działalności B+R

Planowane efekty

 • Wzrost innowacyjności firmy
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wprowadzenie na rynek nowych produktów

Wartość projektu                                             324 170,45 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                       96 135,47 PLN

ue2


fotowoltaika_nagłówek

                             Zakup wyposażenia do działu B+R w celu opracowania

                                       i wykonania prototypów nowych produktów

Cele projektu

 • Zakup wyposażenia do działu B+R
 • Realizacja prac badawczych nad nowymi produktami
 • Rozwój działalności B+R

 Planowane efekty

 • Wzrost innowacyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost konkurencyjności firmy
 • Wprowadzenie na rynek nowych, innowacyjnych produktów

Wartość projektu                                             2 688 121,21 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                      1 311 278,64 PLN

ue2


fotowoltaika_nagłówek

       Przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych w celu opracowania

i wykonania prototypu zamykarki z innowacyjnym systemem wizyjnym dedykowanego

                                              do zastosowania w branży spożywczej

Cele projektu

 • Realizacja prac badawczych
 • Zakup nowych środków trwałych do działu B+R
 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty

Planowane efekty

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost innowacyjności firmy
 • Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej

 Wartość projektu                                             2 096 548,67 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich                        998 163,63 PLN

ue2


Cele projektu

 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Zakup nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Wprowadzenie do oferty nowych, innowacyjnych produktów i technologii
 • Wzrost innowacyjności firmy

Planowane efekty

 • Wprowadzenie na rynek innowacji produktowych
 • Wprowadzenie do działalności firmy innowacji procesowych
 • Wzrost zatrudnienia
 • Wzrost przychodów

 Wartość projektu                                            9 078 363,91 PLN

 Wkład Funduszy Europejskich                    3 692 038,48 PLN

ue3


nagłówek

Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie:
Brintons Agnella sp. z o.o.  – Lider
KarT sp. z o.o.  – Partner
CADD STUDIO  – Partner

Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie i przetestowanie w warunkach

operacyjnych prototypu innowacyjnego modułu wzorniczego sterowania kolorami

przędz w krosnach tkackich typu Axminster.

Efektem projektu będzie wdrożenie opracowanego rozwiązanie w procesie

produkcyjnym Lidera projektu. Pozwoli to na wprowadzenie unikalnej oferty

wzorniczej produkowanych wyrobów dywanowych oraz zwiększenie wydajności

i obniżenie kosztów produkcji.

Wartość projektu :                                      2 843 471,93  PLN

Wkład Funduszy Europejskich :              1 520 363,18  PLN


grant_nagłówek

Cele projektu

 • Zakup usługi badawczej
 • Dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego w Urzędzie Patentowym RP
 • Dokonanie zgłoszenia wzoru przemysłowego w Urzędzie Unii Europejskiej

Planowane efekty

 • Dywersyfikacja produkcji oraz wprowadzenie do oferty nowych produktów
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost przychodów i zyskowności sprzedaży
 • Wzrost zatrudnienia

Wartość projektu                                     92 828,65 PLN

Wkład Funduszy Europejskich             60 671,92 PLN

ue3


targi_nagłówek

Cele projektu

 • Udział w dwóch międzynarodowych imprezach targowych w charakterze wystawcy
 • Promocja marki oraz produktów firmy poza granicami kraju
 • Wprowadzenie i wypromowanie oferty firmy na rynkach międzynarodowych

Planowane efekty

 • Pozyskanie nowych kontrahentów na rynkach międzynarodowych
 • Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wzrost przychodów z tytułu eksportu

Wartość projektu                                         25 337,56 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                 12 668,76 PLN

ue3


fotowoltaika_nagłówek

Kart Spółka z  o. o. z siedzibą przy ul. Gen. Wł. Andersa 40d, 15-113 Białystok uzyskała wsparcie
z Funduszy Europejskich na projekt WND-RPPD.05.01.00-20-0226/17 pn. „Montaż instalacji
fotowoltaicznej o mocy 38,7 kWp w firmie Kart Sp. z o. o.” objęty umową o dofinansowanie
nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0226/17 z dnia 25.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka
Niskoemisyjna , Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii wykorzystywanej do procesów produkcji poprzez
uruchomienie własnej instalacji wytwarzającej energię elektryczną.

Planowanymi efektami realizacji projektu są:

 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
 • Spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery.
 • Poprawa jakości powietrza na terenach miejskich..
 • Ograniczenie kosztu zakupu energii elektrycznej.
 • Obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa.
 • Poprawa efektywności energetycznej.
 • Przejście z wysokoemisyjnej gospodarki na niskoemisyjną.

Wartość projektu: 285 360,00 zł

Dofinansowanie:  160 332,37 zł


Archiwum

Zapytanie ofertowe nr 1_05_2017_1.3_2 / Informacja o wyborze 1_05_2017_1.3_2 / Zapytanie ofertowe nr 2_05_2017_1.3_3 / Informacja o wyborze 2_05_2017_1.3_3 / Zapytanie ofertowe nr 1_06_2017_1.2.1_1 / Informacja o wyborze 1_06_2017_1.2.1_1 / Zapytanie ofertowe nr 2_06_2017_1.2.1_2 / Informacja o wyborze 2_06_2017_1.2.1_2 / Zapytanie ofertowe nr 3_05_2017_1.3_4 / Informacja o wyborze 3_05_2017_1.3_4 / Zapytanie ofertowe nr 3_06_2017_1.2.1_3 / Informacja o wyborze 3_06_2017_1.2.1_3 / Zapytanie ofertowe nr 4_08_2017_1.3_14 / Informacja o wyborze 4_08_2017_1.3_14

Cele projektu

 • Realizacja prac badawczych
 • Opracowanie nowego produktu

Planowane efekty

 • Rozwój działalności B+R
 • Wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa
 • Wdrożenie do sprzedaży nowego produktu

Wartość projektu                                             1 311 300,29 PLN

Wkład Funduszy Europejskich                           627 197,14 PLN